Nawigacja
Strona Główna
Jak do nas dołączyć?
Karta Klienta Społem "Kibic ZKS"
Nasze dane
Statut Stowarzyszenia
Historia SKSSW
Forum
Linki
Szukaj
Kontakt
Galerie
Statut Stowarzyszenia
STATUT
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola, w dalszych postanowieniach statutu zwane "Stowarzyszeniem", działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855) oraz niniejszego statutu.
§ 2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Stalowa Wola. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 3
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§ 4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 5
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszenie mającym na celu:
1. Rozwijanie i propagowanie idei czynnego kibicowania, inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji kibiców i sympatyków klubu Stali Stalowa Wola
2. Wytwarzanie atmosfery szacunku do klubu, jego historii, sympatyków oraz rozpowszechniania jej w Polsce i za granicą;
3. Działania mające na celu stworzenie przyjaznej atmosfery na stadionie oraz szerzenie dobrego imienia kibiców Klubu.
4. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
5. Podejmowanie i popieranie inicjatyw oraz działań sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej i sportu

§ 6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Organizowanie:
a. zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych
b. wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na imprezy sportowe, przy zachowaniu przewidzianych prawem warunków dla tego rodzaju działalności
c. organizowanie systematycznych spotkań sympatyków i kibiców na zebraniach oraz podczas meczów Stali Stalowa Wola
2. Wyrażanie opinii w sprawach publicznych istotnych dla jego członków;
3. Organizowanie poparcia innych osób i podmiotów dla działalności Stowarzyszenia;
4.Współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania;
5. Gromadzenie środków finansowych na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia;
6 . Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej
7. Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy prawnej;
8. Rozwijanie kontaktów międzynarodowych i współpracę z organizacjami zagranicznymi;
9. Inne działania zgodne z celami Stowarzyszenia, inspirowane przez jego członków.
§ 7
1. Realizując powyższe cele, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a dochód z tej działalności przeznaczany będzie na realizację celów statutowych.
ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
§ 9
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:
a. akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia,
b. przedstawi rekomendacje co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia,
c. złoży na ręce Zarządu deklarację członkowską na piśmie.
2. Małoletni poniżej 16 roku życia nie mogą być przyjmowani do Stowarzyszenia.
Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
§ 10
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury uchwałą Zarządu.
§ 11
1. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia. Przysługuje mu bierne i czynne prawo uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, jak również może:
a. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
b. brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym,
c. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
a. brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
b. dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
c. przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 12
1. Osoby prawne oraz osoby fizyczne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2. W tym samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.
5. Członkowie wspierający opłacają składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
§ 13
1. Osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój sportu w Stalowej Woli, klubu Stali Stalowa Wola lub w szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia może stać się członkiem honorowym.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez uchwałę Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członka zwyczajnego oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
§ 14
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje wskutek:
1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
2. Wykluczenia przez Zarząd:
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;
b) za nieusprawiedliwiony brak udziału w pracach Stowarzyszenia;
c) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy składkowe;
d) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w podpunktach a) i b);
e) z powodu utraty osobowości prawnej przez osobę prawną;
f) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;
3. Śmierci członka.
§ 15
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 17
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wyboru i powołania dokonuje się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
2. Walne Zebranie ustala liczbę członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
3. Do władz Stowarzyszenia wchodzi ustalona w trybie § 17 pkt. 2 liczba osób, które otrzymały największą ilość głosów.
§ 18
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni (z głosem stanowiącym) oraz członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście (z głosem doradczym).
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
§ 19
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
c. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
d. wybór i odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
e. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,
f. uchwalanie zmian statutu,
g. uchwalanie budżetu,
h. podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań,
i. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
j. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
2. Odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia następuje większością kwalifikowaną dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
§ 20
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd nie rzadziej niż raz na dwanaście miesięcy. Informacje o jego terminie i porządku obrad podaje do wiadomości wszystkich członków Zarząd co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem.
3. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek złożony na ręce Zarządu co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, przynajmniej na 14 dni przed jego odbyciem.
§ 21
1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, przed którym ponosi odpowiedzialność.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym prezesa i skarbnika, wybieranych przez Walne Zebranie.
3. Pracami Zarządu kieruje prezes.
4. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
§ 22
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a. realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie Członków programu,
b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
d. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
e. przyjmowanie i skreślanie członków oraz prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
f. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia,
g. kreatywne poszukiwanie nowych sposobów i form realizacji celów Stowarzyszenia,
h. określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
i. sporządzanie oraz ogłaszanie merytorycznego i finansowego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia,
j. zatrudnianie pracowników.
2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Stowarzyszenia uprawnionych jest co najmniej dwóch członków zarządu. W sprawach dotyczących zobowiązań majątkowych wymagana jest zgoda skarbnika.
§ 23
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad całokształtem działalności Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków; przewodniczący wybierany jest spośród jej członków,
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a. być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 24
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola gospodarki finansowej i całokształtu działalności oraz składanie sprawozdań z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
2. składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia, lub o nieudzielenie,
3. wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu Stowarzyszenia,
4. żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Stowarzyszenia,
5. żądanie od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
§ 25
Uchwały Zarządu i Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne, jednakże zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. Przy równej liczbie głosów w głosowaniu, przeważa głos przewodniczącego właściwego organu. Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością głosów.
§ 26
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w paragrafie 16 punkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu. Taka osoba do momentu zatwierdzenia przez Walne Zebranie pełni on obowiązki członka Zarządu
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 27
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a. ze składek członkowskich,
b. z darowizn, spadków, zapisów;
c. z dotacji oraz ofiarności publicznej oraz ze sponsoringu,
d. dotacje, subwencje, udziały, lokaty.

§ 28
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 29
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 30
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego członków, przy czym jedną z tych osób musi być skarbnik.
ROZDZIAŁ VI

ZMIANY W STATUCIE

§ 26
Zmian w statucie dokonać może jedynie Walne Zebranie Członków. Uchwała w sprawie zmiany statutu musi być przyjęta na podstawie głosowania bezwzględną większością głosów ważnych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 27
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje poprzez uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podjętą przez Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWNIA KOŃCOWE

§ 28
1. Zawiadomienia, oświadczenia i komunikaty kierowane do członków Stowarzyszenia będą przekazywane poprzez pocztę elektroniczną oraz oficjalną stronę internetową Stowarzyszenia.
2. W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach

_________________
Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych użytkowników: 65
Najnowszy Użytkownik: Janusz1986

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie